Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại bachhoahong.vn

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Toàn quốc

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua dòng sản phẩm của Mỹ phẩm bạch hoa hồng

2.2 Khu vực áp dụng:

Áp dụng khắp tỉnh thành cả nước.